Polityka przetwarzania danych osobowych w „FORMA SYSTEM” Sp. z o.o.

Wprowadzenie

RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO ustanawia jednolite zasady przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Administratorem Państwa danych jest „FORMA SYSTEM” Sp. z o.o., (dalej jako „FORMA SYSTEM”), z którą można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres:
  „FORMA SYSTEM” Sp. z o.o.,
  ul. Stalowa 14, 58-100 Świdnica
 • telefonicznie, pod numerem: +48 74 64 01 370,
 • e-mailowo, pod adresem: rodo@formasystem.pl

„FORMA SYSTEM” nie mając takiego obowiązku, nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wypełniając zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz podejmując działania osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), a także wypełniając obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed lub w związku z zawarciem umowy.
„FORMA SYSTEM” podlega zobowiązaniom prawnym wynikającym np. przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, ustawodawstwa rachunkowo-podatkowego. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.
Przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „FORMA SYSTEM” lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnione interesy „FORMA SYSTEM” wynikają z działania na rzecz zapewnienia ochrony osób i mienia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego produktów i usług „FORMA SYSTEM”, do wewnętrznych celów administracyjnych „FORMA SYSTEM”.

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez „FORMA SYSTEM” danych do czasu wycofania zgody lub w sytuacjach, w których „FORMA SYSTEM” przetwarza dane w oparciu o inna przesłankę legalności niż Państwa zgoda.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na „FORMA SYSTEM”, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów „FORMA SYSTEM” lub strony trzeciej.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie „FORMA SYSTEM”, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z „FORMA SYSTEM” i wyłącznie zgodnie z poleceniami „FORMA SYSTEM” oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy przedsiębiorcy. Do grupy podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz „FORMA SYSTEM” zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności teleinformatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 • w zakresie realizacji zawartej z „FORMA SYSTEM” umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na „FORMA SYSTEM” w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez „FORMA SYSTEM”,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia
  danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „FORMA SYSTEM” stanowiących podstawę
  takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie
  występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła zgoda,
 • żądania przeniesienia dostarczonych „FORMA SYSTEM” danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przewarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez „FORMA SYSTEM” danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy „FORMA SYSTEM” przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z „FORMA SYSTEM”, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z „FORMA SYSTEM”.

Większość przetwarzanych danych przez „FORMA SYSTEM” pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa, z publicznych ewidencji i rejestrów (np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej), dotyczą danych identyfikujących klienta, danych kontaktowych.

Przetwarzanie Państwa danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także nie są poddawane profilowaniu.