Warunki sprzedaży

 1. Postanowienia ogólne

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady i tryb postępowania przy sprzedaży wyrobów konglomeratowych i granitowych przez Forma System Sp. z o.o. w Świdnicy i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone do zamówienia Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy, jeżeli wyraził na nie zgodę na piśmie.
 2. Realizacja zamówień

  1. Jeżeli Kupujący żąda w zamówieniu niezwłocznej realizacji zamówienia, umowa dochodzi do skutku z chwilą przystąpienia do jej wykonania przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia zamówionych wyrobów w ustalonym terminie, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza z powodu siły wyższej np. klęsk żywiołowych, wojny, niepokojów społecznych, ograniczeń wydanych przez władze, braku energii, strajków.
 3. Cena, wysyłka, ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru, gwarancja

  1. Cena wyrobu jest ceną zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. O zmianie kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem.
  2. W cenie jednostkowej wyrobu uwzględniony jest koszt standardowego opakowania tj. opakowania odpowiadającego właściwościom wyrobu i zabezpieczającego go przed uszkodzeniem w transporcie.
  3. Jeżeli Kupujący zażąda w zamówieniu zawiadomienia go o terminie dostarczenia wyrobów, Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Kupującego o powyższym pocztą, mailem, faksem lub telefonicznie.
  4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia, jak również korzyści i ciężary związane ze sprzedażą wyrobów przechodzą na Kupującego z chwilą odbioru wyrobu.
  5. Wyroby objęte są gwarancją, której warunki zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do wyrobów.
   Gwarancja i Instrukcja użytkowania zestawu blatów kamiennych
 4. Warunki płatności

  1. Kupujący dokonuje zapłaty ceny przelewem na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy na podstawie faktury VAT , w terminie określonym na fakturze.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia sprzedaży od zapłaty za wyroby z góry gotówką, zwłaszcza, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.
  3. Przyjmuje się, że zapłata ceny jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  4. W przypadku opóźnienia zapłaty ceny, Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, o ile strony nie uzgodniły innej wysokości oraz wprowadzenia innych form rozliczeń np. direct debiting lub faktoring.
 5. Reklamacje ilościowe i jakościowe

  1. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego wyrobu.
  2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu braków ilościowych, dostarczenia wyrobu innego niż zamówiony, jeżeli stwierdzenie tych okoliczności nie było możliwe przy odbiorze wyrobu przez Kupującego, względnie z tytułu jego ukrytych wad, Kupujący zobowiązany jest składać do Sprzedawcy zgodnie z zasadami określonymi w Gwarancji i Instrukcji użytkowania zestawu blatów kamiennych.
  3. Każda reklamacja powinna być sporządzona w formie protokołu, w którym Kupujący określi wady reklamowanego wyrobu.
  4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości (wad ukrytych), Kupujący obowiązany jest zachować reklamowany wyrób do dyspozycji Sprzedawcy.
  5. Jeżeli Kupujący stwierdzi przy odbiorze częściowy brak w wyrobie lub jego uszkodzenie w czasie transportu, zobowiązany jest potwierdzić te okoliczności dokonując odpowiedniej adnotacji w dokumencie dostawy.
 6. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.